Računovodski servis

Vodenje poslovnih knjig za male in mikro družbe ter samostojne podjetnike:

  • vzpostavitev stanja ob prevzemu dokumentacije oz. primopredaje dela po skupno dogovorjenem presečnem stanju ,
  • Kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
  • Vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev (register OS in obračun amortizacije), evidence prejetih in izdanih računov, evidence za potrebe DDV, evidence obračunanih plač, blagajniške evidence,
  • Sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe,
  • Vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov,
  • Obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi prepisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta),
  • Sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, AJPES, ZPIZ, DURS in morebitnih drugih državnih institucij ter drugih oseb (banke, zavarovalnice) na željo naročnika.
  • Svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih listin ter na drugih področjih povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov,
  • Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja,
  • Knjiženje poslovnih dogodkov povezanih s plačilnim prometom, fakturiranjem, dnevnimi iztržki, prejetimi in izdanimi računi, blagajniškim in materialnim poslovanjem

Storitve opravljamo na daljavo preko strežnika s sodobno informacijsko tehnologijo. Strankam pravočasno svetujemo glede poslovnega in davčnega optimiranja poslovanja ter sestavo bilanc.


Za dodatne informacije nas kontaktirajte!