19. marec, 2017

IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN POROČILA O FINANČNEM IN POSLOVNEM POLOŽAJU DRUŽBE

Namen sestave letnega poročila (60. člen ZGD) je, da jasno in pregledno podamo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti ter njenem finančnem položaju ter poslovnem izidu.

Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika (142. člen ZFPPIPP) vsebuje:

 • računovodske izkaze, pripravljene v skladu z izbranim okvirom računovodskega poročanja dolžnika, in sicer:
 • bilanco stanja, katere bilančni presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, in
 • izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika za obdobje od začetka zadnjega poslovnega leta dolžnika do bilančnega presečnega dne bilance stanja iz 1. točke tega odstavka,
 • pojasnila k računovodskim izkazom iz 1. točke tega odstavka,
 • seznam navadnih terjatev do dolžnika, ki je razvrščen po velikosti skupnega zneska terjatev posameznega upnika in za vsakega od njih vključuje:
 • identifikacijske podatke o upniku,
 • skupni znesek upnikovih terjatev po stanju na bilančni presečni dan bilance stanja iz 1. točke tega odstavka, in
 • opis okoliščin za imenovanje za člana upniškega odbora iz 1. do 5. točke drugega odstavka 78. člena tega zakona , če za upnika taka ovira obstaja,
 • če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika, tudi seznam teh terjatev s podatki iz prve in druge alineje 3. točke tega odstavka,
 • seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki za vsakega ločitvenega upnika vključuje:
 • podatke iz prve in druge alineje 3. točke tega odstavka,
 • pravni temelj pridobitve ločitvene pravice,
 • opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, in
 • ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice (v nadaljnjem besedilu: vrednost zavarovanja),
 • znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem bilance stanja iz 1. točke tega odstavka,
 • vrednost sredstev, ocenjeno v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje v stečajnem postopku (v nadaljnjem besedilu: likvidacijska vrednost sredstev).
 • v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka tega člena  morajo biti v skladu z računovodskimi standardi ustrezno upoštevane vse slabitve zaradi neizterljivosti terjatev ali druge slabitve sredstev in s temi slabitvami povezani odhodki.

Za sestavo letnega poročila nas kontaktirajte!