17. marec, 2017

ENERGETSKE IZKAZNICE


Za enostavno in hitro izdelavo energetske izkaznice nas kontaktirajte!


Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
Energetski zakon (EZ-1) predpisuje obvezno energetsko izkaznico za vse nove stavbe in stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem.

Dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico

 • Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.
 • Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del.
 • Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Obveznost namestitve energetske izkaznice na javnih objektih

Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

 • 12201 – Stavbe javne uprave,
 • 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 – Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo.

V prehodnem obdobju do 9. junija 2015 je meja uporabne tlorisne površine, nad katero mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, 500 m2.

Pri izdelavi energetske izkaznice stranka dobi:

 • Ogled stavbe
 • Popis in izmere sestavnih delov stavbe
 • Analiza prejetih in izmerjenih podatkov stavbe
 • Računalniška obdelava za izračun energetskih kazalnikov
 • Izdaja energetske izkaznice v tiskani obliki
 • Vpis energetske izkaznice v register energetskih izkaznic
 • Priporočila za učinkovito rabo energije v stavbi

Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni.