5. april, 2017

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA OPRAVLJANJA STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

UVODNE UGOTOVITVE: Ti splošni pogoji urejajo odnose med nepremičninsko družbo Agencijo NERA d.o.o. poslovne storitve, računovodstvo in nepremičnine ( v nadaljevanju Agencija NERA d.o.o.) in naročiteljem ter so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Splošni pogoji so izdelani v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in drugimi zakoni, ki na dan veljavnosti teh pogojev urejajo poslovanje z nepremičninami.

1. člen
(Izrazi v teh pogojih)

· NEPREMIČNINSKA družba: AGENCIJA NERA d.o.o., ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami

· NEPREMIČNINSKI POSREDNIK: fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja in ima pridobljeno licenco pristojnega ministrstva ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov

· NAROČITELJ: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

· TRETJA OSEBA: fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino

· SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: določajo obseg dejavnosti za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki jih je posrednik dolžan upoštevati pri svojem delu.

· POGODBA O POSREDOVANJU: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami v kateri se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena

2. člen
(Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin)

Na podlagi pogodbe o posredovanju se posrednik, zaveže za naročitelja opraviti naslednje posle:

 • seznanitev naročitelja z razmerami na trgu nepremičnin ter sodelovanje pri določitvi

prodajne oziroma nakupne ponudbe,

 • seznanitev naročitelja s predpisi , ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,

 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine),

 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih obremenitev

(hipoteke, služnostne pravice,…),

 • organizacija ogledov,

 • oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja

tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,

 • organizacija in vodenje ogledov,

 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,

 • hramba izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka nepremičninskega posla,

 • prijava pravnega posla za odmero davka na promet nepremičnin na Davčni upravi ter

dvig potrjene pogodbe,

 • spremljanje posameznih obveznosti pogodbenikov iz prodajne pogodbe,

 • primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

3. člen
(Storitve posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine)

 • seznanitev naročitelja z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
 • seznanitev naročitelja z predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb,
 • oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,
 • organizacija in vodenje ogledov,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
 • primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

4. člen
(Provizija za posredovanje)

 • V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine pridobi posrednik pravico do provizije največ v višini 4% od pogodbene prodajne cene + 22 % DDV. V primeru dogovora lahko vsaka od strank (kupec in prodajalec) plačata polovico omenjenega zneska, to je vsak največ v višini 2% pogodbene prodajne cene + 22 % DDV. Ta omejitev pa ne velja kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR.

 • V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine pridobi posrednik pravico do provizije največ v višini dveh mesečnih najemnin + 22% DDV. V primeru dogovora lahko vsaka od strank (najemodajalec in najemnik) plačata polovico omenjenega zneska, to je vsak največ eno mesečno najemnino. Najnižji znesek provizije za posameznega naročitelja znaša 200 EUR. V primeru najema garaže pa 150 EUR.

 • Nepremičninska družba je zavezanec za DDV.

Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba med naročiteljem in tretjo osebo za katerega je posredoval.

Pravico do plačila provizije posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.
Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo z tretjo osebo ( kupec oz. prodajalec), s katero ga je spravil v stik posrednik, sklene po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5. člen
(Stroški, ki so obseženi s provizijo)

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev so obseženi vsi stroški v zvezi z opravljanjem poslov iz 2. člena teh splošnih pogojev, in sicer zlasti stroški za ta dejanja:

 • za sklenitev pogodbe o posredovanju in za ogled nepremičnine ob sklenitvi pogodbe o posredovanju,

za ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine:

 • s pridobivanjem izpiska iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana, ali s pridobivanjem za zemljiškoknjižni vpis sposobnih izvirnikov pogodb in drugih listin, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • za ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • za oglaševanje nepremičnine na svojih spletnih straneh in spletnih straneh NEPREMIČNINE.NET , ipd.
 • za seznanjanje naročitelja s podatki o nepremičnini in za spravljanje v stik tretjih oseb z naročiteljem,
 • za prisotnost nepremičninskega posrednika pri ogledu nepremičnine,
 • za seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskih stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • za telefonsko komuniciranje s strankami,
 • za sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe,
 • za seznanjanje naročitelja in tretje osebe ob sklenitvi nepremičninske pogodbe:
 • s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,
 • z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,
 • za pisna opozorila, obvestila in potrdila,
 • sestava vseh prodajnih, najemnih in zakupnih pogodb, prav tako sestava vseh predpogodb.

6. člen
(Stroški, ki niso obseženi s provizijo)

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev niso obseženi:

 • stroški notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo,
 • stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise,
 • stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,

7. člen
(Odgovornost posrednika)

Agencija NERA d.o.o. ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o nepremičninskem posredovanju, pri SAVA ZAVAROVALNICA, št. police 511-0169798, z dne 08. 05.  2017 za zavarovalno vsoto v višini 150.000 EUR za vsak posamezni zavarovalni primer oz. 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem koledarskem letu.

8. člen
(Odgovornost naročitelja)

Naročitelj je dolžan Agencijo NERA d.o.o. seznaniti z vsemi podatki in okoliščinami, ki se nanašajo na pravno in dejansko stanje nepremičnine in omogočajo pravilno izvedbo nepremičninskega posredovanja. Posebej je naročitelj dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o pravnih in stvarnih napakah in pravicah tretjih na nepremičnini.

Naročitelj je dolžan posrednika sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in o spremembah naročila ( cena, izselitveni roki,…).

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe obvestiti nepremičninskega posrednika. Če tega ne stori, je dolžan posredniku povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem.

Naročitelj mora posredniku predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

Naročitelj je dolžan posrednika sproti obveščati o spremembah naročila (cena, vselitveni roki…).

9. člen
(Pridobitev pravice do provizije)

Agencija NERA d.o.o. pridobi pravico do provizije takrat, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Kadar je tako dogovorjeno, ima nepremičninska družba pravico do provizije tudi takrat, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo mora v tem primeru temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. Če stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba, kasneje odstopita od pogodbe ali je pogodba razveljavljena iz razlogov, ki so na strani pogodbenih strank, nepremičninska družba obdrži plačano provizijo. V primeru zamude s plačilom mora naročitelj nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti.

10. člen
(sklenitev ekskluzivne pogodbe o posredovanju)

Naročitelj in Agencija NERA d.o.o. lahko skleneta ekskluzivno posredniško pogodbo. V tem primeru naročitelj v času veljavnosti pogodbe o posredovanju ne sme v zvezi z istim poslom oz. v zvezi z isto nepremičnino skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo ter preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati iste nepremičnine. Nepremičninska družba bo v primeru ekskluzivne pogodbe o posredovanju naročitelju ponudila ugodnejše pogoje nepremičninskega posredovanja. Agencija NERA d.o.o. je v primeru ekskluzivne pogodbe upravičena do provizije tudi v primeru, ko naročnik sam najde tretjo osebo in sklene z njo pogodbo. Prav tako je Agencija NERA d.o.o. upravičena do provizije, če naročitelj v času trajanja ekskluzivne pogodbe, nepremičninsko posredovanje prenese na drugo nepremičninsko družbo.

11. člen
(Druga določila)

Naročitelj lahko odpove pogodbo za posredovanje, če odpoved ni v nasprotju z poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči. Odpoved pogodbe mora biti pisna.

Če se naročitelj ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z tretjo osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen – odškodnino skladno z pogodbo o posredovanju.

V primeru, da se naročitelj poškoduje pri ogledu in je za poškodbo kriv sam, nosi za poškodbe polno odgovornost.

12. člen
(Veljavnost splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji imajo namen naročitelja seznaniti s standardnimi pogoji poslovanja Agencije NERA d.o.o.

Pogoje konkretnega nepremičninskega posredovanja naročnik in Agencija NERA d.o.o. določita s pogodbo o posredovanju. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Celje, dne 06. 06. 2017 AGENCIJA NERA d.o.o.

Direktorica
Lena Korber